Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
Main Menu
กำลังพลในร่วมสิงห์
Picture
Links เพื่อนบ้านเรา
Links หนังสือพิมพ์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดรหัส (โค้ด ว)

        ประมวลรหัสวิทยุสื่อสารทางราชการ[ โค้ด ว ]
ว.00 คอยก่อน
ว.01 ที่ทำงาน
ว.02 ที่พัก
ว.1 อยู่ที่ไหน
ว.2 ได้ยินหรือไม่
ว.3 ทวนข้อความ
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้
ว.6 ขออนุญาตติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว
ว.9 ขออนุญาต หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง/ระบบรถยนต์ขัดข้อง
ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.22 ถึง..สถานที่
ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 การประชุม
ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 จราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 ขบวนพาหนะ
ว.43 ตั้งจุดตรวจ
ว.44 ให้ติดต่อทาง FAX

        ประมวลรหัสวิทยุ [ว.พิเศษ]
ว. 50 รับประทานอาหาร
ว. 55 งดใช้วิทยุชั่วคราว
ว. 60 ญาติ
ว. 61 ขอขอบคุณ
ว. 62 สิ่งของ
ว. 63 บ้านพัก, ที่อยู่อาศัย
ว. 64 ธุระส่วนตัว
ว. 73 สวัสดี , ด้วยความปรารถนาดี
ว. 100 ขอโทษ
ว. 601 เครื่องรับ – ส่ง
ว. 602 สายอากาศ (ติดตั้ง ติดตัว)
ว. 603 การเคลื่อนที่ตลอดเวลา (รถยนต์)
ว. 604 ด้านการบันเทิง
ว. 605 ด้านการโภชนาการ
ว. 606 ไม่ถูกต้อง (เรื่องเท็จ)
ว. 607 ธุระส่วนตัว
ว. 608 มีคลื่นแปลกปลอม
ว. 609 ถูกรบกวนจากสถานีอื่น

        ประมวลรหัสสัญญาณแจ้งเหตุ
เหตุ 100 ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 ประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างการได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 521 วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
เหตุ 600 นักเรียนจะก่อการทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มมีเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันและกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด